Mark van der Zwan

trainer | coach

“Een training moet zeer interactief zijn, met een sterke focus op het oefenen van vaardigheden die je de volgende dag op je werk direct kunt inzetten!”

Mark van der Zwan is al ruim 20 jaar trainer. Hij begon zijn werk als trainer bij Improve Quality Services, een test consultancy bureau dat zich richt op het trainen van vooral ‘harde’, technische vaardigheden. Dit deed hij bij bedrijven als Canon, Assembléon & Philips. Toen hij eenmaal zelfstandig trainer was, verschoof zijn aandacht meer naar de ‘soft skills’ zoals communicatie, persoonlijke effectiviteit & leiderschap. Hij traint mensen op leiderschap in zowel de academische wereld (o.a. LUMC, TU Delft, VU Amsterdam) als de industrie (o.a. Aramco Nederland, Van Wijnen, ICT Nederland). Ook trainde hij directeuren op leiderschap (SintLucas en Efteling).

Mark vindt dat een training zeer interactief moet zijn, met een sterke focus op het oefenen van vaardigheden die je de volgende dag op je werk direct kunt inzetten. Uiteraard zijn deze vaardigheden gebaseerd op bewezen theorieën en technieken. Bovendien heeft Mark oog voor de groepsdynamiek en de behoeften van de individuele deelnemers. Een veilige en positieve omgeving, waarbinnen iedereen durft te delen en te experimenteren, zorgt voor een effectieve leerervaring. Een typische trainingsdag is een mix van theorie en kleine oefeningen, die leiden tot experimenten voor de groep die vervolgens in kleinere groepen worden herhaald. Allemaal gebaseerd op de eigen uitdagingen van mensen uit de dagelijkse praktijk. Mark werkt graag met het trainingsacteurs, of zet zijn eigen ervaring als trainingsacteur in, om de experimenten nog effectiever te maken.

“A training has to be very interactive, with a strong focus on practicing skills that can be used at your work the very next day!”

Mark van der Zwan has been a trainer for over 20 years. He started his training career at Improve Quality Services, a technical consultancy firm focused on training mostly ‘hard’ skills. He did this at companies like Canon, Assembléon & Philips. Once he was a self-employed trainer his attention shifted more to the ‘soft’ skills; e.g. communication, personal effectiveness & leadership. He has trained people especially on leadership in both the academic world (e.g. LUMC, TU Delft, VU Amsterdam) as the industry (e.g. Aramco Netherlands, Van Wijnen, ICT Netherlands). He also trained two boards of directors on leadership (SintLucas and Efteling).

Mark believes a training should be highly interactive, with a strong focus on practicing skills that you can use the next day at work. Of course, these skills are based on proven theories and techniques. Furthermore, Mark has an eye for the groups’ dynamic as well as the needs of the individual participants. A save and positive environment, where everybody dares to share and experiment, ensures an effective learning experience. A typical training day is a mix of theory and small exercises, leading up to experiments in front of the group that are than replicated in smaller groups. All based on peoples’ own challenges from the day-to-day practice. Mark loves to work with training actors, to make the experiments even more effective.

Verder kennismaken met Mark? Maak gerust een afspraak.